Consolidation

1/ Khó khăn trong quản trị của các tập đoàn

Sự phát triển của nền kinh tế thị trường Việt Nam cùng với công cuộc hội nhập quốc tế và sự tăng trưởng với tốc độ siêu tốc đã mở rộng cơ hội phát triển và mở rộng cho các tập đoàn kinh tế. Tuy nhiên, đa phần các tập đoàn lớn được tổ chức theo mô hình công ty mẹ – con hiện nay ở Việt Nam, vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong vấn đề đồng bộ và thống nhất quy trình quản trị tài chính, ra quyết định kinh doanh trong nội bộ. Sở dĩ có sự lúng túng cho các nhà quản trị là bởi vì bối cảnh nền kinh tế thị trường còn non trẻ, kinh nghiệm còn ít và môi trường pháp lý vẫn còn chưa hoàn thiện.

consolidation

DigiNet cung cấp giải pháp Consolidation.

2/ Giải pháp Consolidation của DigiNet

DigiNet cung cấp giải pháp Consolidation hợp nhất số liệu giữa các công ty con và công ty mẹ, hỗ trợ hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo quản trị dựa trên số liệu trước và sau điều chỉnh các giao dịch nội bộ. Doanh nghiệp áp dụng giải pháp Consolidation của DigiNet sẽ giải quyết bài toán về tổng hợp số liệu, trang bị được hệ thống báo cáo hợp nhất và báo cáo giúp nhà quản trị nắm được tổng thể và chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh của toàn công ty theo mô hình mẹ con.

Đây sẽ là lợi thế để doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, tránh bị tụt hậu trong môi trường kinh tế đầy cạnh tranh như hiện nay.