Module bảo dưỡng thiết bị

Module Bảo dưỡng thiết bị giúp người dùng quản lý hoạt động bảo dưỡng máy móc thiết bị trong doanh nghiệp.

– Quản lý các danh sách thiết bị cần bảo dưỡng. Quản lý thiết bị và chi tiết của thiết bị. Hỗ trợ việc di chuyển các chi tiết của thiết bị này sang thiết bị khác.
– Ghi nhận các thông tin bảo dưỡng, thời hạn bảo hành, chế độ bảo hành.
– Thiết lập định mức bảo dưỡng cho các thiết bị bao gồm: nguyên vật liệu tiêu hao, phụ tùng thay thế, v.v.
– Thiết lập chu kỳ bảo dưỡng cho các thiết bị: năm, quý, tháng, tuần, ngày.
– Lập kế hoạch bảo dưỡng và cho phép tính tự động từ lịch bảo dưỡng.
– Hỗ trợ nhập yêu cầu bảo dưỡng đột xuất không cần phải thông qua kế hoạch bảo dưỡng.
– Hỗ trợ lập kế hoạch nguyên vật liệu cần sử dụng trong quá trình đi bảo dưỡng.
– Thống kê các chi phí phát sinh, các nguyên vật liệu tiêu hao và các phụ tùng thay thế đã sử dụng trong quá trình bảo dưỡng.
– Hỗ trợ nhập kho trả lại các nguyên vật liệu hay phụ tùng thay thế đã được xuất kho để sử dụng trong quá trình bảo dưỡng nhưng không sử dụng hết.
– Lập chu kỳ kiểm tra thiết bị. Lập lịch kiểm tra thiết bị. Ghi nhận kết quả kiểm tra.
– Báo cáo thống kê chi phí bảo dưỡng.