Module Chấm công

Module Chấm công giúp người dùng chấm công và xử lý dữ liệu công phát sinh trong doanh nghiệp.

– Kết nối dữ liệu của máy chấm công thông qua file (Excel, Text, v.v.) hoặc đọc trực tiếp từ CSDL như Access, MS SQL Server, v.v.
– Hỗ trợ nhiều ca làm việc trong doanh nghiệp. Hỗ trợ ca linh hoạt: không cố định giờ vào ra, chỉ quy định tổng số giờ làm việc trong ngày.
– Giúp người dùng lập lịch làm việc, nghỉ phép, tăng ca, vị trí làm việc cho công ty, phòng ban, tổ nhóm hoặc chi tiết cho từng nhân viên một cách đơn giản và nhanh chóng. Hỗ trợ lập lịch làm việc cho các ca xoay vòng.
– Lập và duyệt đăng ký tăng ca, đăng ký đi trễ / về sớm.
– Hỗ trợ tính năng xác nhận giờ công của nhân viên cho các trưởng bộ phận.
– Hỗ trợ phát hiện các trường hợp bất thường: không có dữ liệu quét thẻ, dữ liệu không hợp lệ (ví dụ: có vào nhưng không có ra).
– Xử lý công tự động. Tự động xác định thời gian tăng ca, thời gian đi trễ về sớm, thời gian làm đêm.
– Hỗ trợ điều chỉnh dữ liệu công, sang công.
– Đăng ký và thống kê suất ăn theo ca, theo bộ phận.
– Tính giờ công theo hệ số cho các doanh nghiệp áp dụng chính sách lương sản phẩm.
– Hệ thống báo biểu đa dạng.
module cham cong 01
module cham cong 2
module cham cong 3
module cham cong 4
module cham cong 5
module cham cong 6
module cham cong 7
module cham cong 8
module cham cong 9
module cham cong 10
module cham cong 11
module cham cong 12