Module Chi phí trả trước

Module Chi phí trả trước giúp người dùng quản lý các nghiệp vụ liên quan đến chi phí trả trước trong doanh nghiệp.

– Quản lý chi tiết các thông tin liên quan đến chi phí trả trước: kỳ hình thành, số kỳ phân bổ, mức phân bổ, v.v.
– Tiêu thức phân bổ linh hoạt: theo tài khoản chi phí, phòng ban, công trình, dự án – hạng mục, tập phí (giá thành), v.v.
– Tự động phân bổ chi phí.
– Ghi nhận các nghiệp vụ tác động lên chi phí trả trước.
– Hỗ trợ nghiệp vụ ngưng phân bổ, tái phân bổ.
– Hỗ trợ nghiệp vụ thay đổi thời gian phân bổ, thay đổi tiêu thức phân bổ.
– Báo cáo phân bổ chi phí trả trước.
– Báo cáo tổng hợp chi phí trả trước.
module chi phi tra truoc
module chi phi tra truoc