Module công cụ dụng cụ

Module Công cụ dụng cụ giúp người dùng quản lý các nghiệp vụ liên quan đến công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp.

– Quản lý chi tiết CCDC: số lượng, giá trị, bộ phận sử dụng.
– Theo dõi quá trình sử dụng, di chuyển qua các bộ phận.
–  Hình thành CCDC thông qua kho hoặc không thông qua kho.
– Tiêu thức phân bổ chi phí linh hoạt: theo tài khoản chi phí, phòng ban, công trình, dự án – hạng mục, tập phí (giá thành), v.v.
– Hỗ trợ điều chỉnh các tiêu thức phân bổ.
– Hỗ trợ nhiều phương pháp phân bổ chi phí: phân bổ đều, phân bổ theo tỷ lệ, phân bổ theo tỷ trọng.
– Tự động phân bổ chi phí và đi các bút toán kế toán liên quan.
– Thực hiện nghiệp vụ xuất nhập kho CCDC.
– Xử lý các nghiệp vụ tác động như: di chuyển (có thay đổi tài khoản phân bổ hay không), báo hỏng, thanh lý.
– Kiểm kê CCDC.
– Báo cáo phân bổ chi phí.
– Báo cáo tổng hợp và chi tiết.
– Báo cáo nhập xuất tồn CCDC.
– Báo cáo CCDC đang sử dụng.
module cong cu dung cu
module cong cu dung cu 2
module cong cu dung cu 3
module cong cu dung cu 4
module cong cu dung cu 5