Module đào tạo

Module Đào tạo giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ và chi tiết tất cả các khóa đào tạo của doanh nghiệp. Theo dõi được chi phí đào tạo của từng đợt đào tạo và phân tích được hiệu quả của việc đào tạo.

– Quản lý toàn bộ quy trình đào tạo trong tổ chức.
– Giúp doanh nghiệp lập và theo dõi chi tiết các đề xuất đào tạo của từng phòng ban, tổ nhóm theo từng hình thức đào tạo (đào tạo trong nước, đào tạo nước ngoài, đào tạo nội bộ, v.v.), lĩnh vực đào tạo, đối tượng đào tạo, v.v.
– Cho phép người dùng thiết lập các hình thức phân bổ chi phí đào tạo cho từng đối tượng đào.tạo. Ví dụ: nhân viên làm việc dưới 1 năm NLĐ chịu 40% chi phí đào tạo, NSDLĐ chịu 60% chi phí đào tạo.
– Giúp doanh nghiệp lên kế hoạch đào tạo tổng thể và chi tiết dựa trên các đề xuất đào tạo đã được xét duyệt.
– Quản lý hợp đồng đào tạo.
– Theo dõi quá trình thực hiện và kết quả của từng khóa đào tạo, danh sách những nhân viên đã tham gia hoặc không tham gia từng khóa đào tạo.
– Cập nhật và quản lý chi phí thực tế từng kế hoạch đào tạo theo từng khóa đào tạo.Thống kê và so sánh chi phí phát sinh giữa thực tế và kế hoạch của từng khóa đào tạo.
– Thống kê chi phí đào tạo người lao động, người sử dụng lao động.
– Cho phép doanh nghiệp theo dõi và đánh giá hiệu quả sau khi đào tạo của từng khóa đào tạo.
– Cho phép doanh nghiệp thanh lý hợp đồng đào tạo đối với những trường hợp vi phạm hợp đồng đào tạo.
– Cung cấp cho doanh nghiệp một hệ thống báo cáo đa dạng và phong phú: phiếu đề xuất đào tạo, kế hoạch đào tạo, hợp đồng đạo tạo, kết quả đào tạo, hiệu quả sau đào tạo, chi phí đào tạo, v.v.
module dao tao
module dao tao 2
module dao tao 3
module dao tao 4
module dao tao 5
module dao tao 6
module dao tao 7
module dao tao 8
module dao tao 9
module dao tao 10
module dao tao 11