Module Kế hoạch bán hàng

Module Kế hoạch bán hàng giúp người quản lý lập và theo dõi các kế hoạch bán hàng.

– Lập kế hoạch bán hàng dựa trên các dự báo doanh số theo tháng, theo quý, theo năm hay theo một khoảng thời gian bất kỳ.
– Hỗ trợ nhiều hình thức nhập dữ liệu vào chương trình: nhập trực tiếp, import từ file Excel hoặc kế thừa dữ liệu đã có trong chương trình.
– Lập kế hoạch chi tiết cho từng sản phẩm, nhóm sản phẩm, từng nhân viên, nhóm nhân viên.
– Theo dõi việc thực thi kế hoạch
– Dữ liệu lập kế hoạch có thể sử dụng cho các bộ phận khác, ví dụ như bộ phận lập kế hoạch nguyên vật liệu, bộ phận lập kế hoạch sản xuất, bộ phận lập ngân sách, v.v.
module ke hoach ban hang
module ke hoach ban hang 2
module ke hoach ban hang 3