Module Lịch sản xuất

Module Lịch sản xuất giúp người dùng lập và theo dõi lịch làm việc cho các bộ phận sản xuất, máy móc thiết bị, nhân công.

– Người dùng có thể lập lịch làm việc ở nhiều góc độ khác nhau: lập cho từng lệnh sản xuất, dựa vào nguồn nguyên liệu thu mua, dựa vào kế hoạch sản xuất tháng, v.v.
– Hệ thống có thể hỗ trợ tự sắp lịch dựa vào các mức độ ưu tiên của công việc.
– Lập lịch sản xuất tổng thể cho năm, tháng.
– Lập lịch sản xuất chi tiết theo từng ngày trong tuần.
– Lập lịch sản xuất cho từng bộ phận sản xuất.
– Lập lịch sản xuất cho máy móc, nhân sự.
– Lập lịch phân ca cho các bộ phận sản xuất.
module lich san xuat
module lich san xuat 2
module lich san xuat 3
module lich san xuat 4
module lich san xuat 5
module lich san xuat 6