Module Quản lý chất lượng

Module Quản lý chất lượng cung cấp cho người dùng những công cụ hữu hiệu để kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong doanh nghiệp.

– Định nghĩa và phân nhóm các yếu tố kiểm tra chất lượng theo nhu cầu của các doanh nghiệp.
– Khai báo quy cách chất lượng.
– Thu thập dữ liệu kiểm tra chất lượng.
– Kiểm tra chất lượng theo nhiều dạng thống kê và phân tích. Hỗ trợ kiểm tra chất lượng cho các nguyên vật liệu từ nhiều nguồn: mua ngoài, thành phẩm nhập kho,bán thành phẩm trong sản xuất, v.v.
– Hỗ trợ nhập kho những sản phẩm đã được kiểm tra chất lượng.
– Hỗ trợ thu thập những sản phẩm đã kiểm tra phải đem đi tái chế để kiểm tra chất lượng lại.
– Thiết lập các chứng từ kiểm tra mẫu, thử nghiệm, chọn mẫu từ các chứng từ phát sinh thực tế.
– Báo cáo phân tích thống kê.
module quan ly chat luong
module quan ly chat luong 2
module quan ly chat luong 3