Module Quản lý dòng tiền

Module Quản lý dòng tiền là công cụ hữu ích để dự báo dòng tiền trong doanh nghiệp.

– Tạo nhiều dòng tiền theo nhu cầu quản lý.
– Dòng tiền vào từ công nợ phải thu, lịch thu tiền, đơn hàng bán, kế hoạch bán hàng, khoản vay, v.v.
– Dòng tiền ra từ công nợ phải trả, đơn hàng mua, yêu cầu mua hàng, kế hoạch trả gốc và lãi vay, v.v.
– Phân tích dòng tiền linh hoạt theo thời gian: quý, tháng, tuần, ngày.
– Dự báo được lượng tiền tồn vào từng thời điểm.
module quan ly dong tien