Module quản lý hợp đồng

Module Quản lý hợp đồng giúp người dùng thực hiện và quản lý các hợp đồng phát sinh trong doanh nghiệp.

– Quản lý hợp đồng mua, hợp đồng bán và hợp đồng dịch vụ.
– Quản lý các ngày của hợp đồng: ngày ký, ngày hiệu lực, ngày hết hạn, ngày hoàn tất, ngày lập, v.v.
– Quản lý các thông tin giao nhận hợp đồng: ngày gửi, người gửi, người nhận, ngày hẹn, bộ phận hẹn, v.v.
– Hỗ trợ hợp đồng mẫu.
– Hỗ trợ hợp đồng thi công (chủ đầu tư với các nhà thầu).
– Quản lý hợp đồng của dự án và các hạng mục của dự án.
– Hỗ trợ hợp đồng dịch vụ cho các công ty du lịch.
– Theo dõi lịch thanh toán.
– In thông báo thanh toán để gửi cho khách hàng.
– Hỗ trợ nghiệp vụ lập chấp thuận phát sinh.
– Hỗ trợ nghiệp vụ lập chứng chỉ thanh toán.
– Kết hợp với module Quản lý bất động sản để hình thành nên giải pháp cho các công ty kinh doanh bất động sản.
– Kết hợp với module Dịch vụ khách hàng để hình thành nên giải pháp cho các công ty cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì.