Module Quản lý vay

Module Quản lý vay quản lý các hợp đồng vay, hợp đồng bảo lãnh, tài sản thế chấp, v.v. của doanh nghiệp với các đối tượng khác.

– Lập và theo dõi hợp đồng khung (thời hạn vay, lãi suất, hạn mức tín dụng, giá trị thế chấp, v.v.).
– Quản lý vay cho các dự án đầu tư.
– Quản lý chi tiết các hợp đồng vay, giải ngân. Tự động rã lịch thanh toán, lịch trích lãi (Phân bổ chi phí vay cụ thể theo từng tháng).
– Hỗ trợ phân bổ lãi vay theo tài khoản, hạng mục-dự án.
– Quản lý tài sản thế chấp (giá trị và số lượng), trạng thái của các tài sản thế chấp ở các module khác.
– Quản lý hạn mức từng dự án, hợp đồng khung, hợp đồng chi tiết v.v.
– Điều chỉnh lịch thanh toán: ngày thanh toán, số tiền thanh toán, chuyển đổi tài khoản vay dài hạn sang ngắn hạn, v.v.
– Thực hiện các nghiệp vụ tác động như điều chỉnh lãi suất, hồi tố, gia hạn nợ, trả vốn trước hạn, thay đổi hạn mức, v.v.
– Theo dõi lãi phạt khi trả trước hạn, sau hạn.
– Báo cáo kế hoạch chi trả, số tiền phải trả trong kỳ, lịch thanh toán nợ vay (lãi và gốc).
– Báo cáo tình hình thanh toán.
– Báo cáo tài sản thế chấp.
module quan ly vay
module quan ly vay 2
module quan ly vay 3
module quan ly vay 4
module quan ly vay