Module Quản trị sản xuất

Module Quản trị sản xuất giúp người dùng quản lý quy trình triển khai sản xuất.

– Lập lệnh sản xuất trực tiếp hoặc dựa vào kế hoạch sản xuất.
– Lập và kiểm soát lệnh cấp phát nguyên vật liệu cho từng lệnh sản xuất.
– Thống kê kết quả sản xuất ở từng công đoạn và hỗ trợ lập yêu cầu nhập kho.
– Thống kê nguyên vật liệu tiêu hao và hỗ trợ lập yêu cầu xuất kho.
– Chuyển lệnh sản xuất cho các sản phẩm dở dang theo công đoạn.
– Theo dõi sản phẩm dở dang ở từng công đoạn.
– Theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện theo từng lệnh sản xuất.
– Theo dõi tiến độ thực hiện của đơn hàng theo kế hoạch sản xuất, lệnh sản xuất, công việc.
– Theo dõi nhập xuất tồn của mặt hàng theo kế hoạch sản xuất, lệnh sản xuất, công việc.
– Theo dõi chi phí sản xuất của kế hoạch sản xuất theo từng bộ phận sản xuất.
module quan tri san xuat
module quan tri san xuat 2
module quan tri san xuat 3
module quan tri san xuat 4
module quan tri san xuat 5