Module Quy trình nghiệp vụ

Module Quy trình nghiệp vụ giúp người dùng khai báo các quy trình phê duyệt cho các nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp.

– Hỗ trợ nhiều quy trình: duyệt đơn hàng bán, duyệt đơn hàng mua, duyệt yêu cầu mua hàng hóa dịch vụ, duyệt chứng chỉ thanh toán, duyệt yêu cầu thu chi, duyệt chấp nhận chọn thầu, v.v.
– Hỗ trợ nhiều cấp duyệt cho mỗi quy trình.
– Thiết lập điều kiện cho các quy trình duyệt hay các cấp duyệt. Ví dụ: yêu cầu mua hàng từ 10 triệu đồng trở xuống thì qua 3 cấp duyệt, còn từ 10 triệu đồng trở lên thì qua 4 cấp duyệt.
– Hỗ trợ tính năng ủy quyền duyệt. Ví dụ: trưởng phòng cung ứng nghỉ phép 2 tuần, trong thời gian này thì kế toán trưởng sẽ được ủy quyền để duyệt thay.