Module Tài sản cố định

Module Tài sản cố định có chức năng quản lý tài sản và các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tài sản và xây dựng cơ bản.

– Quản lý chi tiết hệ thống tài sản của công ty.
– Phân loại tài sản theo nhiều tiêu chí do người dùng tự định nghĩa: loại tài sản, nhóm tài sản, mục đích sử dụng, v.v.
– Ghi nhận nguồn hình thành tài sản: vốn tự có, vốn vay, ngân sách, thuê tài chính, v.v.
– Quản lý hành chính tài sản: bộ phận quản lý, người phụ trách, vị trí tài sản, phòng ban sử dụng, v.v.
– Nhiều phương pháp tính khấu hao: đường thẳng, khấu hao nhanh, theo bộ định mức.
– Tính khấu hao tự động.
– Phân bổ chi phí khấu hao linh hoạt: theo tài khoản chi phí, phòng ban, công trình, dự án, hạng mục, tập phí (giá thành), v.v.
– Ghi nhận các nghiệp vụ tác động lên tài sản: di chuyển, ngưng sử dụng, thay đổi mức khấu hao, thanh lý, v.v.
– Ghi nhận các nghiệp vụ tăng / giảm giá trị tài sản, thay đổi thời gian phân bổ, mức khấu hao.
– Kiểm kê tài sản.
– Tập hợp chi phí XDCB từ nhiều nguồn: mua ngoài, khấu hao tài sản, khấu hao CCDC, phân bổ chi phí trả trước, xuất kho, v.v.
– Quyết toán XDCB thành tài sản hoặc chuyển thành chi phí. Một mã XDCB có thể chuyển thành nhiều mã TSCĐ. Nhiều mã XDCB có thể chuyển thành một mã TSCĐ.
– In thẻ tài sản.
– Báo cáo phân bổ khấu hao.
– Báo cáo tăng giảm tài sản.
– Báo cáo phân tích tài sản theo nhiều tiêu chí quản lý.
module tai san co dinh
module tai san co dinh 2
module tai san co dinh 3
module tai san co dinh 4
module tai san co dinh 5
module tai san co dinh 6