Module Thông tin dùng chung

Module Thông tin dùng chung giúp người dùng tạo các danh mục sử dụng chung trong toàn hệ thống.

– Tạo đối tượng: khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng, phòng ban, v.v.
– Điều khoản thương mại, phương pháp thanh toán, phương thức giao hàng, v.v.
– Tạo loại phiếu, loại nguyên tệ, nhóm thuế, v.v.
– Hệ thống tài khoản.
– Các loại mã phân tích.
– Ghi nhận các nghiệp vụ tác động của người dùng lên dữ liệu (thêm mới, sửa, xóa).
module thong tin dung chung
module thong tin dung chung 2
module thong tin dung chung 3