Module Thuế

Module Thuế tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh từ các module chi tiết để lập và in các báo biểu liên quan đến thuế.

– Thiết lập và in bảng kê thuế GTGT đầu vào và đầu ra.
– Kết xuất dữ liệu trực tiếp sang phần mềm của cục Thuế.
– Thiết lập và in bảng kê khấu trừ thuế GTGT.
– Hỗ trợ bảng kê thuế cho một số ngành đặc thù: kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ giao nhận, v.v.
– In bảng kê theo nhiều tiêu chí: cục thuế, loại hoá đơn (hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, không có hóa đơn), thuế suất (0%, 5 %,10%, 20%, v.v.)
– Hỗ trợ báo cáo thuế bằng tiền VND cho những doanh nghiệp hạch toán bằng tiền USD.
– Hỗ trợ bảng kê thuế nhà thầu.
– Hỗ trợ bảng kê thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp
– Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn.
– Quản lý việc đăng ký và sử dụng hóa đơn.
– Đối chiếu bảng kê và sổ cái.
module thue module thue
module thue module thue 2
module thue module thue 3