Module Tiền lương

Module Tiền lương quản lý hồ sơ lương và tính lương, thưởng và các khoản phụ cấp cho toàn bộ nhân viên trong công ty.

– Quản lý chi tiết hồ sơ lương của từng nhân viên: Các mức lương, hệ số; ngày xét lương, phương thức trả lương, thông số tài khoản, mã số thuế thu nhập cá nhân, ngạch bậc lương, người phụ thuộc, v.v.
– Liên kết với các module Chấm công, module Quản lý phép, module Chính sách chế độ, module Đánh giá nhân viên để nhận thông số đầu vào khi tính lương.
– Phương pháp tính lương linh hoạt, cho phép người dùng khai báo công thức riêng cho từng đơn vị, khối, bộ phận. Hỗ trợ tính lương nhiều lần cho một tháng, hỗ trợ tối đa 200 khoản thu nhập cho mỗi phiếu lương.
– Phiếu lương được tính theo từng đơn vị pháp nhân (dự án), khối, phòng ban, v.v.
– Tự động san công và tạo phiếu lương theo kết quả san công.
– Gửi phiếu lương qua mail cho từng nhân viên, có thể gán mật khẩu giúp bảo mật thông tin.
– Chuyển bút toán lương sang các module kế toán như (Phải trả, Phải thu, Tổng hợp, Giá thành, v.v.).
– Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như giảm trừ gia cảnh, quyết toán thuế TNCN, v.v.
– Hỗ trợ tính lương theo Net to Gross hay Gross to Net. Hỗ trợ phân bổ quỹ lương.
– Hỗ trợ lập quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc.
– Hỗ trợ nghiệp vụ hồi tố lương.
– Điều chỉnh lương hàng loạt cho nhân viên.
– Khấu trừ khoản vay của nhân viên trên bảng lương tháng, cập nhật tất toán cho hợp đồng vay nợ.
– Lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN.
– In bảng lương, phiếu lương.
– Hệ thống báo biểu thống kê phân tích phong phú.
module tien luong
module tien luong 2
module tien luong 3
module tien luong 5
module tien luong 6
module tien luong 8
module tien luong 8-1
module tien luong 9
module tien luong 15
module tien luong 11
module tien luong 12-1
module tien luong 14